Nhà văn hóa khu 8 Phường Cao Thắng

Nhà văn khóa khu 8 Phường Cao Thắng

Vị trí: Nhà văn hóa khu 8 Phường Cao Thắng  tọa lạc tại trung tâm khu 8 Phường cao Thắng có diện tích sử dụng khoảng 200 m2. 

« 1 of 2 »

Chức năng: Nhà văn hóa khu 8 Phường Cao Thắng góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn khu. Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khu 8 Phường Cao Thắng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở khu 8.

Nhiệm vụ: Nhà văn hóa khu 8 Phường Cao Thắng

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở khu.

– Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin và hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân trên địa bàn khu 8.

– Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

– Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình.

– Tổ chức các cuộc hội họp của khu.

Call Now ButtonGọi Hotline: 0917388656